leveringsvoorwaarden


Leveringsvoorwaarden Bart Faber, Mens & Systeem

Algemene voorwaarden van Bart Faber, Mens & Systeem, gevestigd te Leiden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. De onderstaande tekst is van toepassing vanaf 1 januari 2007.

1. Algemeen
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen bedrijven behorend tot Bart Faber, Mens & Systeem en de partij die opdracht geeft, hierna te noemen opdrachtgever.

2.Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten met betrekking tot een opdracht, die wordt uitgevoerd door Bart Faber, Mens & Systeem ten behoeve van opdrachtgever.
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Bart Faber, Mens & Systeem schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 In geval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, blijven de overeenkomst en deze algemene Voorwaarden, met uitzondering van de nietige/vernietigde bepalingen, volledig van kracht.

3. Aanbieding en aanvaarding
3.1 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Bart Faber, Mens & Systeem, onder welke benaming dan ook, komt pas tot stand nadat Bart Faber, Mens & Systeem een schriftelijke offerte heeft uitgebracht en de opdrachtgever deze schriftelijk heeft aanvaard.
3.2 Alle offertes en overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van twintig dagen, tenzij in de aanbieding, offerte of overeenkomst anders wordt vermeld.
3.3 Alle offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op gegevens waarover Bart Faber, Mens & Systeem beschikt op het moment van uitbrengen daarvan.
3.4 Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Bart Faber, Mens & Systeem zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde aanbieding, offerte of overeenkomst, dan is Bart Faber, Mens & Systeem bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
3.5 Voor een opleiding met open inschrijving geldt:
3.5.1 Bij opleidingen met open inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen.
3.5.2 De inschrijfvoorwaarden zoals vermeld op de achterzijde van het inschrijfformulier van de opleiding.
Namelijk:
– Je kunt je aanmelden bij een opleidingstraject van Bart Faber Mens & Systeem door middel van het inschrijfformulier. Dit formulier kan zowel per post als per mail (info@bartfaber.nl ) worden verzonden. Postadres: Bart Faber Mens & Systeem, Cobetstraat 18 2313KC Leiden
– Bij over -aanmelding plaatsen we je op een wachtlijst. Daarvan krijg je direct bericht. Als er iemand afvalt dan word je benaderd in volgorde van aanmelding
– Wacht met betaling tot je een factuur hebt ontvangen.
– Facturering vindt per cursusjaar plaats voor aanvang van de opleiding. Het inschrijvingsgeld dient 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Bart Faber Mens & Systeem bijgeschreven te zijn.
– Indien je inschrijving ongedaan moet worden gemaakt, berekenen we tot 60 dagen voor het begin van de opleiding € 100,- administratiekosten. Tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding berekenen we een bedrag van € 450,- Daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij je voor vervanging kunt zorgen.
– Uiterlijk twee weken voordat de opleiding begint, beslissen wij, op basis van het aanmeldingen of de opleiding doorgaat.
– Mocht onverhoopt de opleiding niet door kunnen gaan, dan ontvang je direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten we terug.
– Voor aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangen deelnemers een definitief programma, een rekening en een routebeschrijving.

3.5.3 Klachtenprocedure/ Geschillenregeling

3.5.3.1 In eerste instantie zullen alle klachten en/of geschillen, ook die door één partij als zodanig worden beschouwd, welke zich voordoen in verband met een opleidingstraject van Bart Faber Mens & Systeem, ter beslechting in onderling overleg worden aangekaart.

3.5.3.2 Vertrouwelijkheid en transparantie

Alle klachten en/of geschillen, ook die door één partij als zodanig worden beschouwd, welke zich voordoen, zullen vertrouwelijk worden behandeld.

3.5.3.3 Geschillen worden op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval binnen vier weken ter beslechting in onderling overleg aangekaart.

3.5.3.4 Kan in het gezamenlijk overleg geen oplossing worden gevonden, dan wordt een geschillencommissie ingesteld.

De geschillencommissie bestaat uit drie personen: twee vertegenwoordigers van beide partijen een, en een onafhankelijke derde, te weten mr. Drs. M.R. van Leeuwen, advocaat te Zoetermeer. Bart Faber, Mens & Systeem heeft hem verzocht als onafhankelijke derde een bindende uitspraak te doen. Het oordeel is bindend voor beide partijen. 

3.5.3.5 Indien een geschillencommissie wordt ingesteld en er langere tijd nodig is om onderzoek te doen worden partijen hierover schriftelijk in kennis gesteld, waarbij een indicatie wordt gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van de wettelijke termijnen bewaard.

3.5.4 In alle gevallen van overeengekomen restitutie van bedragen zal deze binnen drie weken worden voldaan, vanaf het moment dat dit is overeengekomen of vastgesteld. 

4. Uitvoering van een opdracht
4.1 Bart Faber, Mens & Systeem zal een opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
4.2 Een opdracht wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van Bart Faber, Mens & Systeem
4.3 De termijn voor de uitvoering van een opdracht wordt nader overeengekomen tussen Bart Faber, Mens & Systeem en opdrachtgever.
4.4 Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bart Faber, Mens & Systeem zal voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

5.Medewerking opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Bart Faber, Mens & Systeem gesloten overeenkomst.
5.2 Opdrachtgever zal Bart Faber, Mens & Systeem steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.
5.3 Inzet van medewerkers van opdrachtgever ten behoeve van de opdracht zal steeds tijdig zijn.
5.4 Bart Faber, Mens & Systeem is, in overleg met de opdrachtgever, vrij een medewerker door een andere medewerker, eventueel werkzaam bij een door Bart Faber, Mens & Systeem in te schakelen derde, te vervangen.

6.Garantie
Bart Faber, Mens & Systeem zal alle zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht.

7.Intellectuele eigendom
7.1 Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Bart Faber, Mens & Systeem de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem verstrekte trainingsontwerpen, publicaties, modellen, methoden en offertes.
Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of bij de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Wel kan worden afgesproken dat gezamenlijk ontwikkelde producten e.d. door beide partijen in de markt mogen worden ingezet.
7.2 Zonder specifieke schriftelijke afspraken omtrent het in de markt zetten van gezamenlijk ontwikkelde producten is opdrachtgever gehouden deze zaken op eerste schriftelijk verzoek van Bart Faber, Mens & Systeem, binnen twee weken, aan Bart Faber, Mens & Systeem te retourneren op straffe van een vergoeding van
€ 100,00 per dag dat de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft. Daarnaast behoudt Bart Faber, Mens & Systeem zich het recht om werkelijk geleden schade en eventuele vervolgschade waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is, van haar te vorderen.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Iedere aansprakelijkheid van Bart Faber, Mens & Systeem uit de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheid van Bart Faber, Mens & Systeem in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Op verzoek kan inzage worden gekregen in de polisvoorwaarden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Bart Faber, Mens & Systeem te ontvangen honorarium van betreffende opdracht met een maximum van € 10.000 (tien duizend euro).
8.2 Iedere aansprakelijkheid van Bart Faber, Mens & Systeem voor tekortkomingen van derden, die tevens betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Bart Faber, Mens & Systeem en opdrachtgever, wordt uitgesloten, behoudens indien deze tekortkoming voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Bart Faber, Mens & Systeem
8.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken en materialen van Bart Faber, Mens & Systeem zodra deze zich binnen de feitelijke macht en/of bedrijfsgebouwen van opdrachtgever bevinden.

9. Filmbeelden
9.1 Bart Faber, Mens & Systeem maakt in veel scholingstrajecten video-opnames in de werksituatie(s) van opdrachtgever met als doel om het leren van de deelnemers te bevorderen.
9.2 Bart Faber, Mens & Systeem is hierbij gehouden aan de regels van waardigheid, deskundigheid, vertrouwelijkheid en verantwoording, zoals verwoord in het gedragsconvenant Beeldcoaching (zie bijlage).
9.3 Het kan ook zijn dat opdrachtgever filmbeelden krijgt – als leermateriaal in het scholingstraject – waar medewerkers van Bart Faber, Mens & Systeem op staan. Ook voor deze filmbeelden gelden de regels van het Gedragsconvenant Beeldcoaching.
Dat betekent dat opdrachtgever geen enkel filmbeeld waar medewerkers van Bart Faber, Mens & Systeem op staan mag tonen aan anderen en/of mag gebruiken voor andere doeleinden dan het scholingstraject waarvoor ze bedoeld zijn, zonder expliciete schriftelijke toestemming van Bart Faber, Mens & Systeem.

10. Vergoeding
10.1 Aan de opdrachtgever wordt een vergoeding in rekening gebracht die is gebaseerd op de in de offerte /overeenkomst vermelde tarieven en kostenramingen. Eventuele meerkosten als gevolg van wijzigingen in een opdracht door toedoen van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11. Betalingscondities
11.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, dienen door Bart Faber, Mens & Systeem te verzenden facturen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan Bart Faber, Mens & Systeem aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad. 1% per maand.
11.2 Bart Faber, Mens & Systeem is altijd gerechtigd, alvorens te presteren, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van opdrachtgever te verlangen.
11.3 Bart Faber, Mens & Systeem brengt een eerste termijn van 50% van de overeengekomen prijs bij ondertekening van de offerte in rekening bij de opdrachtgever. Tevens wordt 50% halverwege de uitvoering van de opdracht in rekening gebracht, tenzij de overeengekomen prijs lager is dan € 2.000,00 en korter duurt dan één maand.
In dat laatste geval wordt de tweede termijn achteraf gefactureerd.
11.4 Bart Faber, Mens & Systeem is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste termijn aan de opdracht is verbonden.
11.5 De volledige overeengekomen vergoeding is in ieder moment opeisbaar in geval de opdrachtgever in surseance van betaling verkeert, dan wel in staat van faillissement, indien conservatoir dan wel executoriaal beslag op goederen, bankrekeningen en vorderingen inbegrepen, van opdrachtgever wordt gelegd, wanneer opdrachtgever in liquidatie verkeert of de rechtspersoon van opdrachtgever wordt ontbonden, dan wel wanneer opdrachtgever indien deze een natuurlijke persoon is, komt te overlijden.
11.6 Bart Faber, Mens & Systeem is gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval wanneer Bart Faber, Mens & Systeem zich voor de invordering van de hulp door een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incasso-tarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
11.7 Indien Bart Faber, Mens & Systeem in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door Bart Faber, Mens & Systeem in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.
11.8 De in de offerte/aanbieding genoemde prijzen gelden voor de in de offerte /aanbieding genoemde periode, tenzij anders afgesproken.

12.Overmacht
Bij overmacht heeft Bart Faber, Mens & Systeem ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Bart Faber, Mens & Systeem in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

13.Ontbinding
13.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigden. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Bart Faber, Mens & Systeem richt, zal hij te allen tijde eerst Bart Faber, Mens & Systeem schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
13.2 Indien Bart Faber, Mens & Systeem met ontbinding wordt geconfronteerd, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft Bart Faber, Mens & Systeem steeds het recht op vergoeding van alle vermogens-schade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Bart Faber, Mens & Systeem verrichte prestaties en heeft Bart Faber, Mens & Systeem onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.
13.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Bart Faber, Mens & Systeem gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen tegen Bart Faber, Mens & Systeem te voldoen (in geval van faillissement e.d.), is Bart Faber, Mens & Systeem gerechtigd om na een schriftelijke ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze geheel of ten dele te ontbinden”.

14.Geheimhouding
Bart Faber, Mens & Systeem en opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding jegens derden over hetgeen partijen tijdens de duur van de opdracht dan wel daarna ter kennis komt aan vertrouwelijke informatie.
Deze geheimhouding blijft na beëindiging van de opdracht gelden. “

15.Non-concurrentie
Behoudens schriftelijke toestemming zullen partijen zich over en weer onthouden van het in dienst nemen van werknemers die in de 12 voorafgaande maanden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht/ overeenkomst.
16.Toepasselijk recht en forum
De rechtsverhouding tussen Bart Faber, Mens & Systeem en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

Leiden, Juli 2021
Bijgesteld: 22 juli 2021

 

Bart Faber Systeemtherapeut Coach Trainer